1. INLEIDING

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vind je bijkomende toelichting over deze verwerking.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Zwembaden Bollen (Bollen BVBA) met maatschappelijke zetel te Bredestraat 53, 3470 Kortenaken. met ondernemingsnummer 0748.872.365.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kan je steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@zwembadenbollen.be

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Straat
  • Huisnummer
  • Gemeente
  • Postcode
  • E-mail
  • Telefoon
  • Specificaties bestelling
  • Uw boodschap

4. RECHTSGROND EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

4.1 Algemeen
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van je persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

4.2 Nieuwsbrieven
Daarnaast geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

Je hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

4.3 Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Je geeft ons toestemming tot het gebruik van deze cookies.

Je webbrowser laat je evenwel toe om op elk ogenblik je cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.

5. ONTVANGER VAN GEGEVENS

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij je daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van je persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT–consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis je persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten slotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

7. BEWARINGSTERMIJN

Wij bewaren je persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vind je hierboven terug.

8. RECHTEN VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERGETELHEID, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID, BEZWAAR, NIET-PROFILERING EN BETREFFENDE KENNISGEVING VEILIGHEIDSGEBREKEN

Je beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan je steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

9. KLACHTEN

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

10. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren je dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Download brochure